Wat zegt de AFM over nazorg en actiefbeheer

Wat zegt de AFM

Onderhoud en nazorg bij een financieel product zijn belangrijk, bijvoorbeeld door periodiek te bekijken of het product nog bij de klantsituatie past. Wanneer u in een product heeft bemiddeld voor een klant, heeft u tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht. Die plicht vloeit voort uit de Wft ('Wft-zorgplicht'), artikelen 4:20 en 4:21.

Verplichtingen

De financiële dienstverlener moet gedurende de looptijd van het financieel product de klant informeren over wezenlijke wijzigingen in essentiële (precontractuele) productinformatie. Naast deze 'Wft-zorgplicht' kan het zijn dat u na het afsluiten van het product ook andere werkzaamheden verricht voor uw klant die verband houden met het product of uw relatie met de klant. Het is belangrijk dat u steeds heldere afspraken maakt met klanten over welke werkzaamheden u wel en welke u niet uitvoert in de beheerfase.

Vergoedingen

Voor nazorg mag u een vergoeding ontvangen die in verhouding staat tot de geleverde werkzaamheden. Een vergoeding voor nazorg kan bijvoorbeeld in de vorm van doorlopende provisie vanuit de bank of verzekeraar of een serviceabonnement dat wordt betaald door de klant. Als het om producten gaat die voor het provisieverbod (van 1 januari 2013) zijn verkocht, gaat de AFM ervan uit dat bij de eventuele kosten rekening wordt gehouden met de ‎ontvangen provisie. Sinds het provisieverbod worden er vaak afspraken gemaakt tussen adviseurs (en ook verzekeraars) en hun klanten over de werkzaamheden die worden verricht gedurende de looptijd van een product. Transparantie over de kosten is daarvan een onderdeel.

Controleer & Zorgvuldigheid

Hebt u in het verleden afspraken gemaakt over de werkzaamheden, bijvoorbeeld door middel van een serviceabonnement? Controleer zo nodig de gemaakte afspraken en zorg dat u ze na kunt komen.

Naast de 'Wft-zorgplicht' bestaan er zogenaamde 'civiele zorgplichten'. Dat betekent dat u zich richting uw klant zorgvuldig moet gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Deze term wordt verder door de civiele rechter en het Kifid ingevuld.

De oplossing - Actiefbeheerscan

Met de slimme formulieren kunt u eenvoudig het onderhoud, nazorg en zorgplicht inrichten bij uw klanten. Met een e-mail adres van uw klant automatiseren wij het nazorg proces voor ook kunt u via Linkedin, Facebook en whatsapp dit proces invullen.